กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหัวนาคำ

สายตรงนายก อบต.

ข่าวเด่น

การดำเนินงาน

แผนดำเนินงานประจำปี

รับเรื่องร้องทุกข์

กระดานสนทนา

<<เมษายน 2563>>
พฤอา
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   

อังคาร ที่ 7 เมษายน พ.ศ.2563
     
ออนไลน์
16
วันนี้
100
วานนี้
457


เริ่มนับ
     
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
หมวดหมู่ :

ประวัติความเป็นมา


ประวัติความเป็นมา

เหตุที่ได้ชื่อว่า  บ้านหัวนาคำ  เพราะเมื่อสมัยก่อนลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป บริเวณนี้เป็นที่ราบลุ่ม  มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทำนา  และการเพาะปลูก  เป็นชุมชนค่อนข้างใหม่กลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานกลุ่มแรกๆ  อพยพมาจากถิ่นอื่นได้แก่ อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์  เลยตั้งชื่อหมู่บ้านเพื่อเป็นศิริมงคลว่า  บ้านหัวนาคำ  เป็นหมู่บ้านหนึ่งในเขต    การปกครองของตำบลห้วยยาง 

ตำบลหัวนาคำ  ได้รับประกาศกระทรวงมหาดไทยให้แยกเขตการปกครองออกจากตำบลห้วยยาง  เป็นตำบลหัวนาคำ  เมื่อปี  ..2534  มีหมู่บ้านในเขตการปกครอง  จำนวน  8 หมู่บ้าน และได้รับประกาศกระทรวงมหาดไทยให้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาคำ เมื่อปี พ..2539 โดยมีนายอนันต์ วงษาหาราช  เป็นกำนันคนแรก  และเป็นประธานกรรมการบริการ  อบต.หัวนาคำ  คนแรก  ปัจจุบันมีหมู่บ้านในเขตการปกครอง  จำนวน  10  หมู่บ้าน  โดยหมู่บ้านตั้งใหม่ได้แก่  บ้านหัวนาคำ หมู่ที่  9  แยกจากบ้านหัวนาคำ  หมูที่  2  และบ้านคำเจริญ  หมู่ที่  10  แยกจากบ้านคำครึ่ง  หมู่ที่  4


ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 

สภาพทั่วไป


สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง

ทำเลที่ตั้งตำบลหัวนาคำตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอกระนวน  ไปทางทิศเหนือ  เป็นระยะทางประมาณ  22  กิโลเมตร  ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2152  (กระนวน - ท่าคันโท)  และห่างจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2300–2039-2152 (ขอนแก่นน้ำพองกระนวนท่าคันโท)  เป็นระยะทาง  ประมาณ  86  กิโลเมตรเป็น 1 ใน 9 ตำบลในเขตอำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง 5 แห่ง คือ ตำบลห้วยยาง, ตำบลบ้านฝาง, ตำบลดูนสาด , ตำบลบัวเงิน,  ตำบลกุดจิก  ดังนี้

 

 

ทิศเหนือ

ติดต่อกับ

ตำบลห้วยยาง  .กระนวน  .ขอนแก่น  และภูเขาสวนกวาง

 

ทิศใต้

ติดต่อกับ

ตำบลบ้านฝาง  .กระนวน  .ขอนแก่น

 

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับ

ตำบลดูนสาด  .กระนวน  .ขอนแก่น  และตำบลกุดจิก  .ท่าคันโท  .กาฬสินธุ์

 

 

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ

ภูเขาสวนกวาง  และตำบลบัวเงิน  .น้ำพอง  .ขอนแก่น และภูเขาสวนกวาง  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

สภาพภูมิประเทศ
เนื้อที่     ตำบลบ้านหัวนาคำ มีพื้นที่ตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประมาณ 21,783 ไร่ หรือ 71.24 ตารางกิโลเมตร  เป็นเขตปกครององค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาคำ  เต็มพื้นที่ แหล่งน้ำในเขตตำบลหัวนาคำ

แหล่งน้ำธรรมชาติ

(1)  ลำห้วยเฮี้ย  ไหลผ่าน  หมู่ที่  1  บ้านสนามชัย  หมู่ที่  2  บ้านหัวนาคำ  หมู่ที่  9  บ้านหัวนาคำ

(2)  ลำห้วยเลิง  ไหลผ่าน  หมู่ที่  6  บ้านคำตานา  หมู่ที่  8  บ้านจอมบึง

(3)  ห้วยทรายดูน  ไหลผ่าน  หมู่ที่  10  บ้านคำเจริญ  หมู่ที่  3  บ้านน้ำสามวัง

 

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

(1) อ่างเก็บน้ำบ้านท่าลาดเป็นอ่างเก็บน้ำที่มีน้ำตลอดทั้งปีเก็บน้ำประมาณ  3,000,000  ลูกบาศก์เมตร  เป็นแหล่งเพาะพันธ์ปลาและสัตว์น้ำต่างๆ  ทำการประมง  การเพาะปลูก  และน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  5  และประปาตำบลตั้งอยู่  หมู่ที่  8  เขตบริการ หมู่ที่  1  หมู่ที่  2  หมู่ที่  6  หมู่ที่  7  หมู่ที่  8  หมู่ที่  9     มีพื้นที่ประมาณ  800  ไร่

(2) หนองคำไก่เขี่ย และหนองฝายใหม่ มีน้ำตลอดทั้งปี  ใช้ประโยชน์ในการทำนา  ทำการเกษตร  เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หมู่ที่  4  หมู่ที่  10

(3)  หนองชลประทาน  มีน้ำตลอดทั้งปี  เป็นแหล่งน้ำสำหรับผลิตน้ำประปา  หมู่ที่ 4   หมู่ที่  10

(4)  หนองบัว  หนองกลาง  หนองตาปู่  เป็นแหล่งน้ำสำหรับผลิตน้ำประปา  และทำ

การเกษตรหมู่ที่  3 

(5) หนองนาโป่ง   เป็นแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตร  เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  หมู่ที่  7

(6)  หนองป่าติ้วแดง  เป็นแหล่งน้ำสำหรับการเกษตร  และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หมู่ที่  8

นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ำกระจายอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆ  เป็นต้น


ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 
ประชากร

จำนวนครัวเรือนและประชากร

จำนวนประชากรและความหนาแน่นประชากร  จากข้อมูลของสำนักทะเบียนราษฎร์ของอำเภอกระนวน  เมื่อเดือน  มกราคม  2554  พบว่า มีจำนวนทั้งสิ้น  6,933  คน  จำแนกเป็นชาย  3,497  คน หญิง  3,436  คน  มีความหนาแน่น           เฉลี่ย  195  คนต่อตารางกิโลเมตร  และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  1,801  ครัวเรือน ซึ่งจะดูได้จากตารางเปรียบเทียบ

2.3  ภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ

พื้นที่ตำบลหัวนาคำ  โดยทั่วไปมีสภาพเป็นที่ลอนลาดเนินเขา ลูกคลื่นตื้นๆ  มีความสูงจากระดับน้ำทะเล  180 – 220  ฟุต  จากระดับน้ำทะเลปานกลาง  มีภูเขาสวนกวางอยู่ทางทิศตะวันตก  การเพาะปลูกพืชเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำ  สภาพอากาศโดยทั่วไปมีสภาพอากาศแบ่งเป็นสามฤดู  คือ  ฤดูร้อน(กุมภาพันธ์พฤษภาคม)  ฤดูฝน(พฤษภาคมตุลาคม)  ฤดูหนาว(พฤศจิกายนมกราคม)

 

 

จำนวนหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน ดังนี้
- รายชื่อหมู่บ้านและผู้นำหมู่บ้าน ตำบลบ้านหัวนาคำ มี 10 หมู่บ้าน แยกได้ดังต่อไปนี้

 

หมู่ที่

หมู่บ้าน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

ตำแหน่ง

หมู่ที่ 1

บ้านสนามชัย

นายทองคำ  พรวนไชย

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 2

บ้านหัวนาคำ

นายสมเภท  สุทธิรักษา

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 3

บ้านน้ำสามวัง

นายวิชัย   แก้วเขียว

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 4

บ้านคำครึ่ง

นายหนูเพียร  แสงผา

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 5

บ้านท่าลาด

นายยงยุทธ สเตสี

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 6

บ้านคำตานา

นายมนมณี  สอนศิริ

กำนัน

หมู่ที่ 7

บ้านนาโป่ง

นายทองสุข  ทับละคร

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 8

บ้านจอมบึง

นายสุรพล   ปัญญานุชิต

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 9

บ้านหัวนาคำ

นายคารม   พรมเลา 

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 10

บ้านคำเจริญ

นายบุญกอง   แสงผา

ผู้ใหญ่บ้าน

 

 

 

 

 


 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ


วิสัยทัศน์กับการพัฒนา

วิสัยทัศน์ ของ อบต.หัวนาคำ

    " ตำบลน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพ  และการบริหารจัดการที่ดี "


ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 
 
พันธกิจการพัฒนา

พันธกิจ ของ อบต.หัวนาคำ

    1.พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และสร้างเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วน

    2.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย เพื่อการบริหารงานและการบริการประชาชน

    3.พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยว ให้เข้มแข็งและแข่งขันได้

    4.พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา การสาธารณสุข การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี

    5.พัฒนาโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ และระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพ           

    6.ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    7.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมืองและการพัฒนาท้องถิ่นทุกขั้นตอน

    8.พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและเกิดประสิทธิภาพ อย่างยั่งยืน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 
 

เจตจำนงการบริหารงาน


ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
ไฟล์เอกสารประกอบ 2 : ดาวน์โหลดไฟล์
 

แผนที่


แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาคำ

ที่อยู่สำนักงาน เลขที่ 190 หมู่ที่ 8 บ้านจอมบึง
ตำบลหัวนาคำ อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น 40170
โทรศัพท์/โทรสาร 043-001531

 

คู่มือประชาชน


1. การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
2. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
3. การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
4. การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร 21
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
5. การแจ้งขุดดิน
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
6. การแจ้งก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา39 ทวิ
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
7. การแจ้งถมดิน
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
8. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีน้ำมัน
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
9. การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย