กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหัวนาคำ

สายตรงนายก อบต.

ข่าวเด่น

การดำเนินงาน

แผนดำเนินงานประจำปี

รับเรื่องร้องทุกข์

กระดานสนทนา

<<เมษายน 2563>>
พฤอา
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   

อังคาร ที่ 7 เมษายน พ.ศ.2563
     
ออนไลน์
13
วันนี้
85
วานนี้
457


เริ่มนับ
     
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
หมวดหมู่ :

ประวัติความเป็นมา


ประวัติความเป็นมา

เหตุที่ได้ชื่อว่า  บ้านหัวนาคำ  เพราะเมื่อสมัยก่อนลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป บริเวณนี้เป็นที่ราบลุ่ม  มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทำนา  และการเพาะปลูก  เป็นชุมชนค่อนข้างใหม่กลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานกลุ่มแรกๆ  อพยพมาจากถิ่นอื่นได้แก่ อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์  เลยตั้งชื่อหมู่บ้านเพื่อเป็นศิริมงคลว่า  บ้านหัวนาคำ  เป็นหมู่บ้านหนึ่งในเขต    การปกครองของตำบลห้วยยาง 

ตำบลหัวนาคำ  ได้รับประกาศกระทรวงมหาดไทยให้แยกเขตการปกครองออกจากตำบลห้วยยาง  เป็นตำบลหัวนาคำ  เมื่อปี  ..2534  มีหมู่บ้านในเขตการปกครอง  จำนวน  8 หมู่บ้าน และได้รับประกาศกระทรวงมหาดไทยให้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาคำ เมื่อปี พ..2539 โดยมีนายอนันต์ วงษาหาราช  เป็นกำนันคนแรก  และเป็นประธานกรรมการบริการ  อบต.หัวนาคำ  คนแรก  ปัจจุบันมีหมู่บ้านในเขตการปกครอง  จำนวน  10  หมู่บ้าน  โดยหมู่บ้านตั้งใหม่ได้แก่  บ้านหัวนาคำ หมู่ที่  9  แยกจากบ้านหัวนาคำ  หมูที่  2  และบ้านคำเจริญ  หมู่ที่  10  แยกจากบ้านคำครึ่ง  หมู่ที่  4


ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย