กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหัวนาคำ

สายตรงนายก อบต.

ข่าวเด่น

การดำเนินงาน

แผนดำเนินงานประจำปี

รับเรื่องร้องทุกข์

กระดานสนทนา

<<เมษายน 2563>>
พฤอา
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   

อังคาร ที่ 7 เมษายน พ.ศ.2563
     
ออนไลน์
6
วันนี้
108
วานนี้
457


เริ่มนับ
     
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
หมวดหมู่ :


การแจ้งเกิด

ให้เจ้าบ้านหรือบิดา มารดา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้แจ้งต่อนายทะเบียนท้องถิ่น ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันเกิด
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
1. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน บิดา มารดา หรือผู้แจ้ง
2. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
3. หนังสือรับรองการเกิดจากสถานพยาบาล (ถ้ามี)
การแจ้งเกิดเกินกำหนด
หมายถึงกรณีมีคนเกิด แต่ไม่ได้แจ้งการเกิดภายในเวลากำหนดภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันเกิด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทงานทะเบียนราษฎรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


การแจ้งเกิด
ศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2556
 
การแจ้งตาย
ศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2556
 
การแจ้งการย้ายที่อยู่
ศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2556
 
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชน
ศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2556
 

ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย