กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหัวนาคำ

สายตรงนายก อบต.

ข่าวเด่น

การดำเนินงาน

แผนดำเนินงานประจำปี

รับเรื่องร้องทุกข์

กระดานสนทนา

<<เมษายน 2563>>
พฤอา
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   

อังคาร ที่ 7 เมษายน พ.ศ.2563
     
ออนไลน์
7
วันนี้
112
วานนี้
457


เริ่มนับ
     
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
หมวดหมู่ :


การขอมีบัตรประจำตัวประชาชน

1. กรณีทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก
ผู้มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่
15 ปีบริบูรณ์ ต้องยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนภายใน 60 วัน หากพ้นกำหนดจะเสียค่าปรับไม่เกิน 500 บาท
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
1. สำเนาทะเบียนบ้าน
2. สูติบัตรหรือหลักฐานอื่นที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ (ถ้ามี) เช่น ใบสุทธิ หรือสำเนาทะเบียนนักเรียน หนังสือเดินทาง ฯลฯ เพื่อแสดงว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้มีชื่อในทะเบียนบ้าน
3. หากไม่มีหลักฐานตามข้อ 2 ให้นำเจ้าบ้านหรือผู้ที่น่าเชื่อถือ เช่น ข้าราชการ บิดา มารดา ฯลฯ ไปรับรองด้วย
4. กรณีบิดาและมารดา เป็นบุคคลต่างด้าวให้นำใบสำคัญประจำตัวบุคคลต่างด้าวของบิดาและมารดาแสดงด้วย

2. กรณีบัตรเดิมหมดอายุ
บัตรประจำตัวประชาชนมีอายุบัตร
6 ปี นับแต่วันออกบัตร เมื่อบัตรเดิมหมดอายุ ให้ทำบัตรใหม่ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่บัตรเดิมหมดอายุหากพ้นกำหนดจะเสียค่าปรับไม่เกิน 200 บาท
การทำบัตรก่อนบัตรเดิมหมดอายุ หากผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะต่ออายุบัตร ก่อนบัตรเดิมหมดอายุ สามารถทำได้ภายใน 60 วัน ก่อนวันที่บัตรเดิมหมดอายุ
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
1. สำเนาทะเบียนบ้าน
2. บัตรประจำตัวประชาชนเดิมที่หมดอายุ

3. กรณีบัตรหาย บัตรถูกทำลาย หรือบัตรชำรุด
เมื่อบัตรหาย บัตรถูกทำลาย หรือบัตรเดิมชำรุด ไม่จำเป็นต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียน ประสงค์ขอทำบัตรใหม่ภายใน
60 วัน นับแต่วันบัตรเดิมหาย บัตรถูกทำลาย หรือบัตรชำรุด หากพ้นกำหนดจะเสียค่าปรับไม่เกิน 200 บาท
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
1. สำเนาทะเบียนบ้าน
2. หลักฐานอื่นที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ (ถ้ามี) เช่น ใบอนุญาตขับขี่ ใบสุทธิ สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน
3. หากไม่มีหลักฐานตามข้อ 2 ให้นำเจ้าบ้านหรือผู้ที่น่าเชื่อถือ เช่น ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ไปรับรองด้วย
4. กรณีบัตรเดิมชำรุด ให้นำบัตรเดิมมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

4. กรณีเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุลในทะเบียนบ้าน
หากเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือเปลี่ยนชื่อ และชื่อสกุล ให้เปลี่ยนบัตรภายใน
60 วัน นับแต่วันที่แก้ไขชื่อตัวหรือชื่อสกุลในทะเบียนบ้าน หากพ้นกำหนดจะเสียค่าปรับไม่เกิน 200 บาท
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
1. สำเนาทะเบียนบ้าน
2. บัตรเดิม
3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล

5. กรณีผู้ถือบัตรย้ายที่อยู่
ผู้ถือบัตรผู้ใดย้ายที่อยู่จะขอเปลี่ยนบัตรให้ตรงกับทะเบียนบ้านก็ได้ หากไม่ขอเปลี่ยนบัตร ก็สามารถใช้ได้จนกว่าบัตรนั้นจะหมดอายุ
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
1. สำเนาทะเบียนบ้าน
2. บัตรประจำตัวประชาชนเดิมงานทะเบียนราษฎรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


การแจ้งเกิด
ศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2556
 
การแจ้งตาย
ศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2556
 
การแจ้งการย้ายที่อยู่
ศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2556
 
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชน
ศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2556
 

ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย