กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหัวนาคำ

สายตรงนายก อบต.

ข่าวเด่น

การดำเนินงาน

แผนดำเนินงานประจำปี

รับเรื่องร้องทุกข์

กระดานสนทนา

<<เมษายน 2563>>
พฤอา
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   

อังคาร ที่ 7 เมษายน พ.ศ.2563
     
ออนไลน์
6
วันนี้
106
วานนี้
457


เริ่มนับ
     
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
เลือกฝ่าย/สังกัด :

คณะผู้บริหาร


     
 
 
     
นายเชวง ระมะณี
ตำแหน่ง :: นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาคำ
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     
นางวันเพ็ญ แสงผา
ตำแหน่ง :: รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาคำ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายแคล้ว พิลาชัย
ตำแหน่ง :: รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาคำ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางพิสมัย ประทุมชุมภู
ตำแหน่ง :: เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ดูรายละเอียด
 

สมาชิกสภา อบต.


     
 
 
     
นายพจน์ วงศ์ชนะ
ตำแหน่ง :: ประธานสภา อบต.หัวนาคำ
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     
นายเจียง นาอุดม
ตำแหน่ง :: รองประธานสภา อบต.หัวนาคำ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายพิชัย วิชัยศึก
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายประมวล เหล่ารัตน์
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายชนะ ไชยพิมูล
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางวราพร เหล่าพิมพ์
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางวรรณี แสนประเสร็ฐ
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายทองสัย แก้วเขียว
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายสมัย ละครพล
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายทองดา สุพะโส
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายสังวร ทับละคร
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางพรรณทิวา พรมศรี
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายบุญถม กองใจ
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวพริ้งเพรา เหล่าพิมพ์
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายบุญเธียร เรืองมั่น
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายนิกร ฝ่ายสงค์
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายสวาท เพียผือ
ตำแหน่ง :: นายไพรทูล สอนศิริ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายสุรสิทธิ์ ศิริปรีชาพันธุ์
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายวีระศักดิ์ ระวงษา
ตำแหน่ง :: นายสุรสิทธิ์ ศิริปรีชาพันธุ์
ดูรายละเอียด
 
พ.จ.ท.ศักดิ์ดา โคตรล่ามแขก
ตำแหน่ง :: เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ดูรายละเอียด
 

สำนักปลัด อบต.


     
 
 
     
ส.ต.ท.สุพจน์ ดวงมาลี
ตำแหน่ง :: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ดูรายละเอียด
 

ว่าง
ตำแหน่ง :: รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงาน อบต. 7)
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางอัญชรี แก้วหย่อง
ตำแหน่ง :: หัวหน้าสำนักปลัด
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวกาญจนา มาตย์ภูธร
ตำแหน่ง :: นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวปุณยวีย์ สังสุทธิ
ตำแหน่ง :: เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายวิษณุ นามวงษา
ตำแหน่ง :: นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวจีรนันท์ นาฤทธิ์
ตำแหน่ง :: นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายวีระชัย กองปัญญา
ตำแหน่ง :: เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางวาสนา นามวงษา
ตำแหน่ง :: เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางศุภวรรณ พิจารโชติ
ตำแหน่ง :: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายวิกสิทธิ์ อ่อนสุด
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวพิมพิลาพร ทวีชัย
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายธนพล สิงห์โสภา
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูรายละเอียด
 
นายขาว ขันอาษา
ตำแหน่ง :: นักการภารโรง
ดูรายละเอียด
 
นายนัตถะพงษ์ นามวงษา
ตำแหน่ง :: พนักงานทั่วไป
ดูรายละเอียด
 
นายเก่ง ระมะณี
ตำแหน่ง :: พนักงานจ้างทั่วไป
ดูรายละเอียด
 
นายจักรพงษ์ ดีศาสตร์
ตำแหน่ง :: พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
ดูรายละเอียด
 
นายยุทธนา นะระแสน
ตำแหน่ง :: พนักงานจ้างทั่วไป
ดูรายละเอียด
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
มีหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญเกี่ยวกับราชการทั่วไปของ อบต. และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใด ในหน่วยงาน ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายอำนวยการ และฝ่ายปกครอง งานในหน้าที่ ได้แก่ งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานควบคุมเทศพาณิชย์ งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย และงานทะเบียนราษฎร

กองคลัง


     
 
 
     
นายปิยะบุตร ช่างถม
ตำแหน่ง :: นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนการคลัง
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     
นางสาวอัมพร แก่นโพธิ์
ตำแหน่ง :: นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวราตรี อินทร์พล
ตำแหน่ง :: นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
สิบเอกอิทธิพล ชาวเหนือ
ตำแหน่ง :: เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางจันทิมา ชุมพล
ตำแหน่ง :: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสุจิตรา วันทาหวัด
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางลักขณา แสนบุตร
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางอาภา สายาพัฒน์
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวทิพวรรณ เศษรักษา
ตำแหน่ง :: พนักงานจ้างทั่วไป
ดูรายละเอียด
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ส่วนการคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ ควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของ อบต. และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยกำหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 6 งาน

กองช่าง


     
 
 
     
นายจักรี ชุมพล
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการกองช่าง
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     
นายวีรยุทธ เอกะ
ตำแหน่ง :: นายช่างโยธาอาวุโส
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
จ่าเอกมานะ กุดั่น
ตำแหน่ง :: เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายชินกร คิมเม
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยช่างโยธา
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายออน พิรุณ
ตำแหน่ง :: พนักงานจ้างทั่วไป
ดูรายละเอียด
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
กองช่าง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ และการจัดทำข้อมูลทางวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้าง และซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักร  การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพนะ งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยกำหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 6 งาน

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง
1. การขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคารในเขต อบต.
2. การขอใช้แบบมาตรฐานบ้านพักอาศัย
3. การขอติดตั้งโคมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ
4. การซ่อมแซมบำรุงรักษา ถนน ทางเท้า รางระบายน้ำ
5. การขอนุญาตขุดดิน - ถมดิน
6. การออกใบอนุญาตสถานประกอบการน้ำมันเชื้อเพลิง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


     
 
 
     
นายสันทัศน์ ไชยโสดา
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม
ดูรายละเอียด
 


หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนส่งเสริมสุขภาพและอนามัย  การป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่น ๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข  งานสัตวแพทย์  ในกรณีที่ยังไม่ได้จัดตั้งกองแพทย์  จะมีงานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุขและงานทันตสาธารณสุข  โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดแบ่งส่วนราชการภายในดังนี้
1.  งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
2.  งานรักษาความสะอาด
3.  งานป้องกันและควบคุมโรค
4.  งานธุรการ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


     
 
 
     
นางสาวป่านไพฑูรย์ ชัยสังกา
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     
นางไกรศรี เทศพันธ์
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางพรทิพย์ มั่นคง
ตำแหน่ง :: ครูผู้ดูแลเด็ก
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางอุระพี ชนะชัย
ตำแหน่ง :: ครูผู้ดูแลเด็ก
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางจันทร์หอม มูลตรีดี
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
ดูรายละเอียด
 
นางสาวนุชนาถ มาตตา
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
ดูรายละเอียด
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ส่วนการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยว การบริหารศึกษา และพัฒนาการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจการเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยกำหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 4 งาน

งานที่เกี่ยวข้อง
1. สืบทอดศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
2. ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
3. พัฒนาส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
4. ฟื้นฟูวิถีไทย เอกลักษณ์ไทยและภูมิปัญญาชาวบ้าน
5. ส่งเสริมดนตรี กีฬา ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น

กองสวัสดิการสังคม


     
 
 
     
นายเจตดนัย แก้วไวยุฒ
ตำแหน่ง :: หัวหน้ากองสวัสดิการสังคม
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     
นางพิกุล หัตถกอง
ตำแหน่ง :: ผช..เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ดูรายละเอียด
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
กองสวัสดิการและสังคม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่น และชุมชนแออัด การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น และงานสาธารณะ การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องโดยกำหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 5 งาน

งานที่ปฏิบัติ
1. งานสังคมสงเคราะห์ประชาชนในครอบครัวที่มีรายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เช่น แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,เอดส์
2. งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน เช่น รวมกลุ่มเยาวชนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต, การพัฒนาสังคม,การให้คำแนะนำ หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม
3. งานพัฒนาชุมชน เช่น พัฒนาอาชีพ,ส่งเสริมอาชีพ,จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 

กองการเกษตร
หน้าที่ความรับผิดชอบ
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรกรรม  การจัดหาแหล่งน้ำและพัฒนาระบบชลประทาน  ส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์รวมตลอดทั้งกระบวนการผลิตและสินค้าเกษตรกรรม  โดยกองส่งเสริมการเกษตร  จัดแบ่งส่วนราชการภายในดังนี้
1.  งานส่งเสริมการเกษตร
2.  งานส่งเสริมปศุสัตว์


ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย