กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหัวนาคำ

สายตรงนายก อบต.

ข่าวเด่น

การดำเนินงาน

แผนดำเนินงานประจำปี

รับเรื่องร้องทุกข์

กระดานสนทนา

<<ธันวาคม 2562>>
พฤอา
      1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

ศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2562
     
ออนไลน์
21
วันนี้
773
วานนี้
1059


เริ่มนับ
     
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
เลือกฝ่าย/สังกัด :

สำนักปลัด อบต.


     
 
 
     
ส.ต.ท.สุพจน์ ดวงมาลี
ตำแหน่ง :: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ดูรายละเอียด
 

ว่าง
ตำแหน่ง :: รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงาน อบต. 7)
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางอัญชรี แก้วหย่อง
ตำแหน่ง :: หัวหน้าสำนักปลัด
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวกาญจนา มาตย์ภูธร
ตำแหน่ง :: นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวปุณยวีย์ สังสุทธิ
ตำแหน่ง :: เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายวิษณุ นามวงษา
ตำแหน่ง :: นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวจีรนันท์ นาฤทธิ์
ตำแหน่ง :: นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายวีระชัย กองปัญญา
ตำแหน่ง :: เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางวาสนา นามวงษา
ตำแหน่ง :: เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางศุภวรรณ พิจารโชติ
ตำแหน่ง :: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายวิกสิทธิ์ อ่อนสุด
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวพิมพิลาพร ทวีชัย
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายธนพล สิงห์โสภา
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูรายละเอียด
 
นายขาว ขันอาษา
ตำแหน่ง :: นักการภารโรง
ดูรายละเอียด
 
นายนัตถะพงษ์ นามวงษา
ตำแหน่ง :: พนักงานทั่วไป
ดูรายละเอียด
 
นายเก่ง ระมะณี
ตำแหน่ง :: พนักงานจ้างทั่วไป
ดูรายละเอียด
 
นายจักรพงษ์ ดีศาสตร์
ตำแหน่ง :: พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
ดูรายละเอียด
 
นายยุทธนา นะระแสน
ตำแหน่ง :: พนักงานจ้างทั่วไป
ดูรายละเอียด
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
มีหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญเกี่ยวกับราชการทั่วไปของ อบต. และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใด ในหน่วยงาน ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายอำนวยการ และฝ่ายปกครอง งานในหน้าที่ ได้แก่ งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานควบคุมเทศพาณิชย์ งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย และงานทะเบียนราษฎร


ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย