กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหัวนาคำ

สายตรงนายก อบต.

ข่าวเด่น

การดำเนินงาน

แผนดำเนินงานประจำปี

รับเรื่องร้องทุกข์

กระดานสนทนา

<<ตุลาคม 2562>>
พฤอา
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

ศุกร์ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2562
     
ออนไลน์
17
วันนี้
546
วานนี้
598


เริ่มนับ
     
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
เลือกฝ่าย/สังกัด :

กองคลัง


     
 
 
     
นายปิยะบุตร ช่างถม
ตำแหน่ง :: นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนการคลัง
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     
นางสาวอัมพร แก่นโพธิ์
ตำแหน่ง :: นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวราตรี อินทร์พล
ตำแหน่ง :: นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
สิบเอกอิทธิพล ชาวเหนือ
ตำแหน่ง :: เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางจันทิมา ชุมพล
ตำแหน่ง :: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสุจิตรา วันทาหวัด
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางลักขณา แสนบุตร
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางอาภา สายาพัฒน์
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวทิพวรรณ เศษรักษา
ตำแหน่ง :: พนักงานจ้างทั่วไป
ดูรายละเอียด
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ส่วนการคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ ควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของ อบต. และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยกำหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 6 งาน


ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย